Informacje prawne RODO


Zapoznaj się z prawnymi aspektami obowiązku informacyjnego

dla naszej stronyInformacje RODO


Szanowni Państwo,

W Polsce, jako państwie członkowskim Unii Europejskiej, obowiązuje RODO, którego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Reguły postępowania z danymi osobowymi ustala także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dokument ten opisuje, w jaki sposób i w jakim celu BBA ONE przetwarza Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych wynika z tego, że BBA-ONE prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych oraz dystrybucji oprogramowania. Podanie danych osobowych może być warunkiem koniecznym zawarcia umowy, udzielenia licencji oraz obsługi sprzedaży i usług. Zgodnie z prawną definicją, dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy. Dane podmiotów zbiorowych takich jak spółki czy stowarzyszenia nie są objęte ochroną RODO.

1. Administratorem Państwa danych jest firma BBA-ONE  z siedzibą: ul. Rysia 4A, Adamowizna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska - wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG - NIP 8251213536, REGON 360519105

Dane kontaktowe BBA ONE Można się z nami skontaktować na następujące sposoby:

telefon: +48 720 310031

email: biuro@bba-one.pl

pisemnie – na adres: BBA ONE, ul. Rysia 4A, Adamowizna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska

2. Pod tym adresem służymy pomocą we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i wykonywaniem Państwa uprawnień w tym zakresie.

3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, interesy administratora w zależności od tego, od kogo i jakie dane zostały zebrane, będą one przetwarzane w następujących celach:

a) wykonanie umowy lub podjęcie na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy

są to takie kwestie jak np. fakturowanie, reklamacje, (art. 6 ust. 1(b) RODO);

b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie prawa polskiego lub unijnego, w tym w szczególności archiwizowanie danych i dokumentów (art. 6 ust. 1(c) RODO);

c) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, w przypadku gdyby takie zadanie zostało na nas nałożone przez prawo polskie lub unijne (art. 6 ust. 1(e) RODO);

d) marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w szczególności analiz, obejmujących profilowanie i prowadzenie statystyk – to znaczy dostosowywanie naszych propozycji do Państwa preferencji w korzystaniu z zakupów internetowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1(f) RODO);

e) ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1(f) RODO);

4. Odbiorcy danych Państwa dane mogą być w miarę rzeczywistej potrzeby przekazywane innym podmiotom, w następujących kategoriach:

a) operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,

b) banki i operatorzy płatności kartowych,

c) firmy księgowe,

d) wykonawcy usług informatycznych,

e) firmy marketingowe i analityczne,

5. Przekazywanie danych poza EOG Zgodnie z RODO, przekazywanie danych w obrębie Unii Europejskiej, a ponadto do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, traktowane jest tak samo jak w Polsce.

Do zawarcia umowy sprzedaży oprogramowania i udzielenia licencji Państwa dane osobowe przekazywane są do: ActCAD LLC USA, Redmond, Washington DC, Stany Zjednoczone Ameryki.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do innych państw.

6. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres, w zależności od celu ich przetwarzania.Okresy te są liczone następująco:

a) wykonanie umowy – do momentu rozwiązania, względnie wygaśnięcia umowy;

b) wypełnianie obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych;

c wykonywanie zadań w interesie publicznym – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych;

d) marketing – do momentu zaprzestania działalności, względnie wniesienia sprzeciwu;

e) ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z danymi osobowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą ma następujące prawa:

a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji (art. 15 RODO);

b) sprostowania danych błędnych lub uzupełnienia niepełnych (art. 16 RODO);

c) żądania usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dotyczy przetwarzania na potrzeby zadań publicznych i marketingu (art. 21 RODO)

8. Prawo wniesienia skargi W przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (strona internetowa: https://uodo.gov.pl).

9. Pełną treść najważniejszych przepisów dostępna jest w internecie. Mogą Państwo zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000.