ActCAD Polska - Regulamin sklepu

Regulamin zakupów


1. Postanowienia wstępne - sprzedawca

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresami https://actcad.pl, https://tanicad.pl https://truecad.pl https://truecad.eu https://bba-one.pl, którego operatorem jest firma:

Biuro Badań i Analiz ONE Mariusz Ostrowski, ul. Rysia 4A, Adamowizna, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 825-121-35-36, REGON: 360519105 tel. +48 720310031. Wpisany do CEIDG w dniu 12 stycznia 2015 roku.

Regulamin ten określa prawa i obowiązki sprzedającego oraz jego klientów (kupujących).


2. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

a. Poprzez złożenie zamówienia kupujący stwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zasadami reklamacji i je akceptuje. W ten sposób potwierdza także zapoznanie się z wymaganiami sprzętowymi i softwarowymi odnoszącymi się do zamawianego oprogramowania.

b. Poprzez złożenie zamówienia kupujący potwierdza, że jest osobą fizyczną lub osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą i płatnikiem VAT.

c. Złożenie zamówienia jest propozycją umowy kupna. Umowa kupna zawierana jest w momencie przejęcia przez kupującego zamówionego towaru.

d. Prawo własności produktu przechodzi na kupującego dopiero po opłaceniu ceny zakupu i przejęciu zamówionego towaru.

e. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych zamówienia, a w szczególności nazwy/nazwiska i imienia zamawiającego, adresu siedziby oraz adresu poczty mail na który przesyłany jest zamówiony produkt wraz z licencją i .

f. Kupujący otrzyma produkt z ceną obowiązującą w momencie składania zamówienia. W przypadku, gdy zlecenie dotyczy specyficznego produktu dostarczanego na zamówienie lub produktu, który nie jest dostępny w magazynie, sprzedający z wyprzedzeniem potwierdzi telefonicznie lub mailem cenę oraz termin dostawy. Cena w tym przypadku może zostać zmieniona przez sprzedającego w związku z aktualną sytuacją na rynku, a także ze zmianami wzajemnej relacji PLN i Dolar USA. W przypadku gdy kupujący z taką zmianą się nie zgadza i nie potwierdzi zamówienia, zostanie ono anulowane. Akcje promocyjne są aktualne zawsze w terminie określonym w każdej z ofert specjalnych lub do wyprzedaży asortymentu.

g. Wraz z zakupionym produktem kupujący otrzyma fakturę, która jest zarówno dokumentem gwarancyjnym w przypadku, jeśli nie jest on dostarczany przez producenta.

h. Opłata za dostawę fizycznych elementów zamówienia jest specyfikowana indywidualnie.

i. Miejscem dostawy produktu jest adres mail określony przez kupującego w formularzu zamówienia bądź przekazany sprzedawcy drogą mailową czy telefoniczną.


3. Produkty i usługi

a. Produktami oferowanymi przez e-shop są usługi elektronicznego dostarczenia licencji i oprogramowania, świadczenia pomocy technicznej bądź przedłużenia subskrypcji. Usługi te nie są produktami w znaczeniu obiektów fizycznych.

b. Realizacja usługi może być związana z dostarczeniem fizycznego nośnika licencji, co nie zmienia usługowego charakteru produktu.

c. Realizacja usługi w zależności od zamówienia klienta może być związana z dostarczeniem rezerwowego fizycznego nośnika oprogramowania, co nie zmienia usługowego charakteru produktu.

d. Wsparcie techniczne produktów i usług świadczone jest w całości przez producenta oprogramowania firmę ActCAD LLC USA z siedzibą w 847 Sumpter Road #5067
Belleville, MI 48111USA. Okres wsparcia technicznego i bezpłatnych aktualizacji oprogramowania wynosi 1 rok od daty zakupu.

e. Wsparcie techniczne producenta realizowane jest drogą mailową lub poprzez systemy VPN.


4. Ilustracje produktów

Grafiki ilustrujące produkty typu software są wyłącznie grafikami poglądowymi. Zakupione oprogramowanie jest dostarczane drogą elektroniczną jako link do pobrania pliku instalacyjnego.


5. Dostawa

a. Domyślnym sposobem dostawy zamówionych produktów jest wyłącznie droga elektroniczna (w przypadku oprogramowania dostarczane jest ono jako link do pobrania pliku instalacyjnego).

b. W przypadku zamówienia produktu, którego częścią jest dostawa nośnika licencji (klucz USB), sprzedający ponosi koszty wysyłki pocztowej będącej uzupełnieniem dostawy elektronicznej.


6. Warunki płatności, długość i koszty dostawy

a. Płatności za zamówione produkty dokonuje się na konto: 31 1500 1764 1217 6005 6206 0000 (ING Bank Śląski S.A) na podstawie faktury Proforma otrzymanej drogą elektroniczną w potwierdzeniu złożonego zamówienia.

b. Wszelkie produkty będą dostarczone natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego, o ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej. W przypadku dostawy pocztowej termin doręczenia wydłuża się o 7 dni roboczych. Jeżeli z organizacyjnych powodów nie będzie możliwym dotrzymanie terminu dostawy, klient zostanie o tym fakcie natychmiastowo informowany telefonicznie bądź mailowo.

Za początek okresu dostawy uznaje się moment otrzymania wpłaty na konto sprzedającego.

c. Cena dostawy zależna jest od wybranego przez klienta sposobu dostawy i jest określana indywidualnie.


7. Reklamacja

a. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane według procesu reklamacyjnego sklepu internetowego ActCAD Polska i aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

b. Wymiana lub zwrot produktu są możliwe tylko w przypadku zwrotu bez oznak użycia, w stanie początkowym, nienaruszonym opakowaniu i z wszelkimi akcesoriami.

c. Wymiana bądź zwrot produktu nie dotyczą usługi dostawy licencji - licencję dostarczoną elektronicznie uważa się za wykorzystaną.

d. Powodem reklamacji nie może być zróżnicowanie w sposobie opakowania oprogramowania.

e. ActCAD Polska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

f. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@bba-one.pl

g. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

h. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


8. Prawa i obowiązki sprzedającego

a. Wszystkie dane osobiste udostępnione przy zamówieniu są poufne.

b. Sprzedający zobowiązuje się usunąć zarejestrowanych klientów z bazy danych w przypadku, gdy klient o to pisemnie wystąpi.

c. Sprzedający ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, jeśli kupujący powtórnie nie wypełnił obowiązku odbioru towaru bądź uiszczenia ceny zakupu.

d. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna (wiążące zamówienie), jeśli jej wypełnienie stanie się niemożliwe oraz, gdy nie porozumie się z kupującym na nowym sposobie wypełnienia zamówienia. W przypadku, gdy kupujący opłacił zamówiony towar wcześniej i jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy z wyżej wymienionego powodu, sprzedający zwróci kupującemu całą kwotę najpóźniej do 5 dni od doręczenia pisemnego odstąpienia od umowy.

e. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulować zamówienie lub jego część w następujących przypadkach:
- towar nie jest już produkowany bądź dostarczany,

- w znaczącym stopniu zmieniła się cena u dostawcy produktu.

W tych przypadkach kupujący będzie niezwłocznie powiadomiony i zostanie z nim uzgodnione dalsze postępowanie. Jeśli kupujący w międzyczasie zapłacił część bądź całość ceny zakupu, kwota ta zostanie mu zwrócona do 5 dni.


9. Prawa i obowiązki kupującego

a. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty i odbioru zamówionego towaru. Z całkowitą ceną klient jest zapoznany podczas wypełniania formularza zamówienia, jeszcze przed jego ostatecznym potwierdzeniem.

b. Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, jeżeli wniesie o to w formie pisemnej. Sprzedający zobowiązuje się najpóźniej do 5 dni od doręczenia pisemnego wniosku wszelkie dane kontaktowe z bazy danych usunąć.


10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


11. Postanowienia końcowe

a. Niniejszy regulamin obowiązuje strony umowy w brzmieniu udostępnionym na stronie internetowej sprzedającego dla momentu złożenia przez kupującego elektronicznego zamówienia.

b. Poprzez odesłanie elektronicznego zamówienia kupujący przyjmuje wszelkie postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu odesłania zamówienia, ale także cenę zamówionego towaru widniejącą w sklepie internetowym ActCAD Polska (jeśli tylko w tej kwestii nie porozumiano się inaczej w sposób możliwy do zweryfikowania).

c. Umowa podporządkowana jest aktualnemu stanowi prawnemu Rzeczypospolitej Polskiej.

d. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

e. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

f. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ActCAD polska a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.